Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

жыйнактарда, журналдарда жарык көргөн. Илимий иштин айрым бөлүмдөрүнөн республикалык масштабда өткөрүлгөн илимий-практикалык конференцияларда баяндамалар жасалып, мезгилдүү басма сөз беттеринде жарыяланган. Диссертациянын түзүлүшү. Диссертациялык иш киришүүдөн, үч главадан, алты параграфтан, бөлүмдөрдүн корутундуларынан, жалпы корутундудан жана адабияттардын тизмесинен турат. Изилдөөнүн негизги мазмуну Киришүүдө теманын актуалдуулугу, илимий жаңылыгы, теориялык жана практикалык мааниси аныкталып, коргоого сунуш кылынган жоболор, изденүүчүнүн илимге кошкон жаңылыгы, изилдөөнүн максаты менен милдеттери, диссертациянын апробацияланышы чагылдырылды. Диссертациянын биринчи главасы «60-жылдардагы кыргыз адабиятынын өнүгүү абалы жана анын К.Жусуповдун чыгармачылыгына тийгизген таасири» деп аталып, эки параграфта чечмеленет. Биринчи параграф « Кеңеш Жусуповдун чыгармачылыгынын калыптанышы улуттук адабий процесстин кантекстинде». Кыргыз адабиятынын өнүгүү тарыхында профессионал жазма адабияттын башаты ХХ кылымдын башына, башкача айтканда Октябрь революциясы келген мезгилге туура келип, өнүгө баштагандыгы, улам убакыт алмашкан сайын андан ары тереңдетилип, жаңы көркөм бийиктиктерди багындырып отургандыгы ошол учурда жарыкка келген көркөм чыгармалар менен далилденип келген. Ушуга байланыштуу ХХ кылымдын 60-жылдарына