Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

сабындагы өмүр” көркөмдүк деңгээли, кыргыз прозасынын жанрдык жактан байышына кошкон салымы, жаңылыгы менен адабий чөйрөдө жогору баага татыган чыгарма; - жазуучунун публицистика жанрындагы очерк, эсселеринде илимий-популярдуу мүнөздөгү макалаларында улуттук поэтикалык эстетика, адабият тарыхы, адабий чеберчилик маселелерине байланыштуу илимий-практикалык мааниси терең, жазуучуулк көз караштагы бир топ кызыктуу жыйынтык, маалыматтар камтылган. Изилдөөчүнүн жеке салымы. ХХ кылымдагы кыргыз адабиятынын өнүгүү тарыхында өз орду бар, өзүнүн жазуу стили, манерасы, сюжет куруу, образ жаратуу, каармандарынын көркөм дүйнөсүн, психологиялык маанайын ачып берүүдө башка калемгерлерден айырмаланып турган өзүмдүк үнү бар жазуучу Кеңеш Жусуповдун жалпы чыгармачылыгын системалуу изилдөөгө алууну изденүүчүнүн жеке салымы катары кароого болот. Диссертациянын апробацияланышы. Илимий иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун “Кыргыз адабияты” бөлүмүндө, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Кыргыз адабияты кафедрасынын окумуштууларынын катышуусунда Улуттук илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун Окумуштуулар кеңешинин кеңейтилген отурумунда илимий талкуудан өткөн. Изилдөөнүн жыйынтыгынын жарыяланышы. Иштин негизги мазмуну илимий