Илимий Китептер

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

Ишенов Бейшенбек Чонмурунович

прогноздоо, инновациалык өнүгүү, бюджеттик пландоо, экономиканы модернизациялоо, миграция, калктын жашоо деңгээли, жашоо минимуму. Изилдөөнүн объектиси: региондордун экономикасын өнүктүрүүдөгү экономикалык прогноздоо. Изилдөөнүн максаты: экономикалык прогноздоонун жана моделдөөнүн заманбап улуттук технологиясынын теориялык-методологиялык негиздерин иштеп чыгуу болуп эсептелет. Изилдөө ыкмалары: системалык мамиле, илимий таануу ыкмасы, комплекстуу баалоо, эксперттик баалоо ыкмасы, экономикалык-математикалык ыкмалар, абстракту-логикалык жана салыштырма талдоо. Натыйжалар: экономикалык прогноздоонун экономикалык мазмуну анын концепциясын ачуудагы комплекстик мүнөзү негизделген. Экономикалык прогноздоону иш жүзүндө пайдалануу механизмдери аныкталган. Моделдик методиканын негизинде региондордун өнүгүүсүнүн 2020-жылга чейинки прогнозу иштелип чыккан. Колдонуу даражасы: региондордун өнүгүүсүнүн системалаштырылган теориясынын абалы экономикалык прогноздонун негизинде стратегиянын жана концепциянын 2020-жылга чейинки көп мөөнөттүү келечегине негиз боло алат. Колдонуу чөйрөсү: сунуш кылынган прогноздоонун моделдик методикасы региондордун экономикасын өнүктүрүүгө шарт түзөт. Резюме Ишенов Бейшенбек Чонмурунович Экономическое прогнозирование развития регионов Кыргызской Республики: теория, методология и

Book Title