Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

К., Артыкбаев К., Садыков А., Жигитов С., Аскаров Т., Эркебаев А., Байгазиев С., Ибраимов О., Карымшаков С., Эдилбаев К., Акматалиев А., Үкүбаева Л., Лайлиева И., Искендерова С., Култаева Ү., Айтбаева Г. сыяктуу адабиятчы-сынчылардын эмгектеринде айтылган жалпы кыргыз адабиятынын маселелерине жана К.Жусуповдун чыгармачылыгына байланыштуу омоктуу ой жүгүртүүлөр, талдоолор, жыйынтык пикирлер диссертациялык иштин жазылышына белгилүү өлчөмдө теориялык-методологиялык таяныч-негиз болуп берди. Изилдөөнүн практикалык мааниси. Кеңеш Жусуповдун чыгармалары орто мектептерде жана жогорку окуу жайларында да окутулат. Ошондуктан, бул изилдөө ишибиз мектеп мугалимдери менен мектеп окуучуларына, ЖОЖдордун окутуучулары, аспиранттары менен студенттерине керектүү материал болуп бере алат деп ишенебиз. Коргоого коюлуучу негизги жоболор: - Кеңеш Жусупов – 60-80-жылдардагы кыргыз прозасына жанрдык-стилдик жактан жаңылык кошкон көрүнүктүү жазуучу; - лирикалык, публицистикалык проза – жазуучунун стилдик жекечелигинин бир көрүнүшү; - К.Жусуповдун окуялуу сюжетке негизделген салттуу эпикалык чыгармаларындагы автордук баяндоодо да лирикалуулук менен публицистикалуулуктун катышы айкын көрүнөт; - К.Жусуповдун чыгармачылыгында лирико-романтикалык маанайдын берилиши каармандын ички психологиялык-философиялык ой толгоолорунун кеңири ачылышын шарттап турат; - “Ыр