Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

максаты болуп саналат. Бул максатты жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкү милдеттерди алдыга койдук: - К.Жусуповдун жанрдык-стилдик багыттагы изденүүлөрүн аныктоо; - К.Жусуповдун сюжет куруу, образ түзүү чеберчилигин иликтөө; - жазуучунун аңгеме-повесттеринин идеялык-көркөмдүк өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү; - жазуучунун публицистикалык жанрдагы чыгармаларындагы документалдуулук менен ойдон чыгаруунун жуурулушуусундагы ийгиликтерин белгилөө; - лиризмдин жазуучунун чыгармаларындагы аткарган кызматын аныктоо; - жазуучунун агартуучулук багытта эмгектенүүсүнүн натыйжаларын белгилөө ж.б. Изилдөөнүн илимий жаңычылдыгы: Илимий иш белгилүү жазуучу, чебер публицист Кеңеш Жусуповдун чыгармачылыгын ар тараптуу, системалуу жана комплекстүү изилдөөгө алган алгачкы илимий эмгек болуп саналат. К.Жусупов өзүнүн түйшүктүү чыгармачылыгы менен кыргыз адабиятынын жанрдык жактан өнүгүүсүнө салым кошуп, адабий-эстетикалык табылгалары менен улуттук адабиятта өзүнүн ордун тапкан чебер калемгер катары айрым адабиятчылардын, калемдештеринин эмгектеринде айтылып келгени менен, чыгармачылыгы системалуу түрдө атайын илимий талдоого алынбагандыгы жана ушул кенемтени толтуру максатындагы биздин аракеттер диссертациялык иштин илимий жаңылыгын шарттайт. Илимий иштин теориялык-методикалык негиздери. Кыргыз адабияттаануу илиминини белгилүү өкүлдөрү Асаналиев