Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

адабий-теориялык маселелерине арналган илимий изилдөөлөрдө да башка жазуучулар менен катар К.Жусуповдун чыгармаларына да кайрылуулар болгон. Мындан сырткары “Кыргыз адабиятынын тарыхынын” 7 томдугунда адабиятчы А.Кадырмамбетова тарабынан (Бишкек, 2002, 7-том) портреттик макала жазылган. Азыркы илимдеги интеграциялык байланыштар, адабият таануу илиминин учурдагы өнүгүшү, коомдун нарктык-баалуулук дөөлөттөргө болгон көз карашы сыяктуу түзүлгөн объективдүү шарт-жагдайлар улуттук рухий дөөлөттөрүбүздү кайрадан карап чыгууну, жаңыча көз караштан баалоону, талдоону талап кылып, шарттап жатат. Мына ушул жагдайдан алганда, чебер прозаик К.Жусуповдун чыгармачылыгы да буга чейинки ага арналган эмгектер ал жөнүндө азыноолак, учкай пикирлерди айткандыгын эске алсак, өз алдынча тереңден изилдеп, комплекстүү бир илимий эмгекти талап кылгандыгы теманын актуалдуулугун шарттайт. Диссертациянын темасынын негизги илимий-изилдөө иштери менен болгон байланышы. Изилдөөнүн темасы КРУИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун кыргыз адабияты бөлүмүнүн илимий изилдөө иштеринин планына дал келет. Изилдөөнүн максаты жана милдеттери. Кыргыз адабиятынын өнүгүү процессинде К.Жусуповдун чыгармаларынын кошкон салымын, адабиятта алган ордун изилдөө, белгилөө, жазуучунун чыгармаларынын көркөмдүк артыкчылыктарын ачып берүү иштин негизги