Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

менен ажырагыс биримдикте карап, өзүнүн дараметин кара сөздүн ар кыл жанрларында сынап, тематикасы ар түрдүү болгон ийгиликтүү чыгармаларды жарата алган. Анын калемине таандык “Жашоо кумары” (1965), “Каралдым тоолор” (1967), “Микеланжело мекенинде” (1968), “Жүрөгүм менин тоолордо” (1972), “Ыр сабындагы өмүр” (1974, 1980), “Ата-Журт” (1977), “Күлгүн курак” (1979), “Кан жолдогу ойлор” (1982), “Тоолуктар баяны” (1984), “Тулпар” (1988), “Сапар китеп” (1991), “Манас: Балдар үчүн” (1995), “Байыркынын издери” (2002), “Кыргыздардын байыркы маданияты” (2006), “Жаншерик” (2007) аттуу аңгеме-повесттердин, публицистикалык чыгармалардын жыйнактары окурмандарга сунуш кылынган. Жазуучунун кыргыз адабиятынын тарыхында алган орду, чыгармачылык жетишкендиктери туурасында адабиятчы-сынчылар, окумуштуулар, калемдештери өзүлөрүнүн байкоолорун, пикирлерин айтып келишкен. Мисалы, К.Укаев “Жаңы калем, жаңы нук” (Кыргызстан маданияты, 1967), Р.Сарыпбеков “Айыл меймандын көзү менен” (Ленинчил жаш, 1980), М.Гапаров “Эске түшкөн элестер” (Кыргызстан маданияты, 1987), А.Жакыпбеков “Ой тереңи – мүдөөсү” (Кыргызстан маданияты, 1987), С.Жигитов “Кара сөздүн акыны” (Ленинчил жаш, 1987), О.Айтымбетов “Ыр сабындагы өмүр” (Кыргызстан маданияты, 1975), О.Сооронов “Өмүр жөнүндө баян” (Кыргызстан маданияты, 1975), А.Акматалиев “Жаншерик – достук дастаны” (Адабий Ала-Тоо, 2007) ж.б. Ошондой эле адабияттын тарыхына, ар кыл