Илимий Китептер

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖНОГО И ШЕРСТНОГО ПОКРОВА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ РАЗНЫХ ОКРАСОК

Алимбетов Бекайдар Аллиярович

Корутундусу Өзөктүү сөздөр: каракүл койлору, түстөр, тармал көрпө тиби, популяция, морфологиялык өзгөчөлүктөрү, гистология, фенотип, тери, жүн, касиеттик белги, генетикалык көрсөткүчтөр, өзгөргүчтүк, төлдүүлүгү, тирүүлөй салмагы, кунардуулугу. Изилдөөнүн объекттери: ар түстөгү каракүл койлору. Иштин максаты: Ар түстөгү каракүл койлорунун жүн жана тери катмарынын морфогенетикалык белгилеринин өзгөчөлүктөрүн аныктоо жана анын негизинде Түштүк Казакстанда Арыз-Түркестан экологиялык аймагынын шартында алардын кунардуулук сапатын жогорулатууну камсыз кылуучу илимий жактан негизделген асылдандыруу ыкмаларын иштеп чыгуу. Изилдөөлөрдүн ыкмалары: Изилдөөлөр КазНИИКтин (2005,2006), А.Н. Северцов атындагы жаныбарлар морфологиясы Институтунун (1960), ВИЖдин (1969) жалпы кабыл алынган методикалары боюнча жүргүзүлдү. Алынган натыйжалар жана алардын жаңылыгы: Түштүк Казакстандын Арыс-Түркестан экологиялык аймагынын чөл шартында ар түстүү каракүл койлорунун тери катмарынын айрым белгилеринин изилдөөнүн жүрүшүндө табылган өзгөрмөлүүлүгүн талдоонун негизинде гистоморфологиялык тесттер иштелип чыкты, алар асыл тукум малдын селекциялык баалуулугун эрте божомолдоого мүмкүндүк берет. Теориялык жана эксперименталдык изилдөөлөр Түштүк Казакстандын Арык-Түркестан экологиялык аймагынын шартында ар түстүү каракүл койлорунун жогорку продуктулуу

Book Title