Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

адабият институтуна караштуу түзүлгөн Д.10.13.012 Диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265а. Диссертация менен КРУИАнын илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265а. Автореферат 2014-жылдын 27-октябрында таратылды. Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент А.Кадырмамбетова Диссертациянын жалпы мүнөздөмөсү Теманын актуалдуулугу. Кыргыз жазма адабиятынын калыптануу, өнүгүп-өсүүдөгү басып өткөн тарыхый жолунда ХХ кылымдын 60-80-жылдарында адабий майданга келип кошулган калемгерлердин чыгармачылыктары менен адабий процесстеги жандануу мейли поэзияда болсун, мейли проза же драматургияда болсун, эң жогорку деңгээлге көтөрүлгөндүгү баарыбызга маалым. Бул бийик деңгээл, биринчиден, коомдук-саясий турмуштук шарттар менен түшүндүрүлсө, экинчиден, улуттук адабий өнүгүүнүн ичтен жетилүүсү, адабий-чыгармачылык тажрыйбанын артылуусу катары каралат. Экинчи дүйнөлүк согуштун кейиштүү сабактарынан кийинки эл аралык мунасага келүүчүлүктөрдүн түздөн-түз таасиринде интенсивдүүлүк менен өнүгө баштаган саясий, маданий, социалдык-экономикалык интеграция жана мындай көрүнүштөрдүн шарапаты менен өлкө ичинде жүргөн жаңылануулар, бийлик системасындагы өзгөрүүлөрдүн фонунда улуттук адабият майданына келип