Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

талыбаган мээнет, чыгармачылык изденүү менен чыңаган чыныгы таланттын ээси. Ал чебер прозаик, публицист, а түгүл лирик деп белгилесек да ашыкча болбос. Дегенибиз, анын кайсы гана чыгармасын, тактап айтканда аңгеме, повесттерин, же болбосо эсселерин албайлы, дээрлик бардыгында лиризмдин эң маанилүү кызмат аткаргандыгына күбө болобуз. Ошондой эле анын аңгеме-повесттеринде да басым кызыктуу сюжеттерге эмес, көбүнчө публицистикалык толгонууларга жасалгандыгына күбө болобуз. Жазуучунун чыгармачылыгында кийин салтка айланып, туруктуу мүнөзгө ээ болгон көрүнүш – лирикалуулук менен публицистикалуулуктун айкалышуусу туурасында чебер сынчы, адабиятчы К.Укаев өзүнүн макаласында: “Жаш жазуучунун ак жаркын публицистикалык ыкмалы (ыкмасы болуу керек) чыгармадагы биз жоктогон “чиеленишкен” окуялуулуктун ордун алмаштырган. Дал ушул ыкма аркылуу жазуучу өзүнүн автордук бийик позициясын армансыз айтып алууга шыбагалуу мүмкүнчүлүк тапкан” – деп баа берет [Укаев, К. Жаңы калем, жаңы нук // Ленинчил жаш. – 1967. – 23 нояб.]. Ооба, К.Жусуповдун бул артыкчылыгы анын чыгармачылык өмүр жолунда журналисттик кесипти аркалоосу да мына ушул ыкмада жазылган чыгармаларды жаратууга, а жөн гана жаратуу эмес, өзү баяндап жаткан окуяны, же коомдогу көрүнүштү жазууда аны өзүнө сиңирип алып, кургак эле факты-мисалдар менен жазып койбостон, көркөм ойлоо фантазиясы, жеке