Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

тарабынан коомдун экономикалык, чарбалык, маданий өнүгүүсүнө көрүлгөн маанилүү иш-чаралар, мамлекеттик саясий идеология да адабият менен искусствонун да жаңы бийиктиктерге көтөрүлүп, идеялык-эстетикалык изденүүлөр менен көркөм табылгалардын жаңы тилкесине багыт алуусуна тийгизген таасири маанилүү себеп болгон деп айтсак жаңылыштык болбос. Жаңы замандын турмуш чындыгына мүнөздүү кырдаалдарды нукура реалисттик көрөгөчтүк менен тандап алып, замандаштарыбыздын күчтүү образын түзүү жагынан кыргыз адабиятынын гана эмес, жалпы советтик адабияттын ири жетишкендиги катары дүйнөгө таанымал боло алган чыгармачылыгы менен кыргыз элинин , элдин улуттук адабиятынын атагын алыска угузган жазуучубуз Чыңгыз Айтматов көркөм прозабызга идеялык-эстетикалык жактан кыйла жаңы касиеттерди алып келүү менен, ошондой эле повесть жанрынын жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачуудагы жараткан ийгиликтери аркылуу өзүнөн кийинки жаш калемгерлердин чыгармачылыгына жогорку деңгээлде таасирин тийгизип, үлгү болуп бергендигин белгилеп кетүү зарыл. Бир эле мисал, анын “Жамийла” повести биринчи жактан баяндалуучу лирикалуу повесттин мыкты үлгүсү катары окурмандык кызуу кубаттоолорго ээ болду да, андан ары жазуучунун ушул манерада жазылган башка повесттери аны биротоло бекемдеп жүрүп отурган. Бул манеранын кийинки жазуучулардын чыгармачылыгында кеңири орун