Илимий Китептер

Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү

Өмүров Бактыяр Жанышбекович

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Д.10.13.012 Ведомстволор аралык Диссертациялык кеңеш Кол жазма укугунда УДК: 894.2.341 (575.2) (043.3) Өмүров Бактыяр Жанышбекович Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү 10.01.01 – кыргыз адабияты Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын АВТОРЕФЕРАТЫ Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун кыргыз адабияты бөлүмүндө аткарылды. Илимий жетекчиси: филолология илимдеринин доктору, профессор Акматалиев Абдылдажан Амантурович Расмий оппоненттер: филолология илимдеринин доктору, профессор Байгазиев Советбек Орозканович филолология илимдеринин кандидаты, доцент Карымшаков Санарбек Жетектөөчү мекеме: К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз адабияты кафедрасы, дареги: Каракол ш., Ж.Абдрахманов көчөсү, 103 Диссертациялык иш 2014-жылы 28-ноябрда саат 13.00дө филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана КРУИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана